બંધ

કોલેજ

બી.એ. પી.કે.એમ. સંચાલિત કોમર્સ કૉલેજ

આદર્શ કેમ્પસ, ડેરી રોડ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા - ૩૮૫૦૦૧

ઇમેલ : bapkmcc[at]yahoo[dot]in
ફોન : 02742295959
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

બી.બી.એ. કોલેજ

છાપી, પાલનપુર, બનાસકાંઠા ૩૮૩૨૩૦

ઇમેલ : bbacollegechhapi[at]gmail[dot]com
ફોન : 02778259665
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

બી.સી.એ. કોલેજ

કુમ્ભારીયા, દાંતા હાઇવે, દાંતા, બનાસકાંંઠા- ૩૮૫૧૧૦

ઇમેલ : bcaambaji[at]yahoo[dot]in
ફોન : 02749264897
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

ભારત એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ પી.જી.ડી.સી.એ.કોલેજ

રસાણા,-મોટા, તાલુકો - ડીસા, બનાસકાંઠા ૩૮૫૫૩૫

ઇમેલ : betsbcarasana[at]gmail[dot]com
ફોન : 02744263600
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

ભારત એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ બી.બી.એ.કોલેજ

રસાણા,-મોટા, તાલુકો - ડીસા, બનાસકાંઠા ૩૮૫૫૩૫

ઇમેલ : betsbcarasana[at]gmail[dot]com
ફોન : 02744263600
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

ભારત એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ બી.સી.એ.કોલેજ

રસાણા-મોટા, તાલુકો ડીસા, બનાસકાંઠા ૩૮૫૫૩૫

ઇમેલ : betsbcarasana[at]gmail[dot]com
ફોન : 02744263600
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

માતૃશ્રી સંંતોકબા શંકરભાઇ ગોવિંદા બી.એડ. કોલેજ

પાલનપુર, બનાસકાંંઠા ૩૮૫૦૦૦૧

ઇમેલ : bkkadvapatidar[at]gmail[dot]com
ફોન : 02742252322
કેટેગરી / પ્રકાર: સરકારી

લોકનિકેતન એમ.આર.એસ. કોલેજ

લોકનિકેતન, પોસ્ટ- રતનપુર બનાસકાંઠા - ૩૮૫૦૦૧

ઇમેલ : gulbibarot[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02742245173
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

લોકનિકેતન એમ.એસ.ડબ્લ્યુ કોલેજ

લોકનિકેતન, પોસ્ટ- રતનપુર બનાસકાંઠા ૩૮૫૦૦૧

ઇમેલ : msw[dot]ratanpur[at]lokniketan[dot]org
ફોન : 02742263275
કેટેગરી / પ્રકાર: સરકારી

લોકનિકેતન મહાવિદ્યાલય

લોકનિકેતન શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય

ઇમેલ : okbrs[at]gmail[dot]com
ફોન : 02742245173
કેટેગરી / પ્રકાર: સરકારી