બંધ

કોલેજ

લોકનિકેતન શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય

લોકનિકેતન, પોસ્ટ- રતનપુર બનાસકાંઠા

ઇમેલ : b[dot]ed[at]lokniketan[dot]org
ફોન : 02742263274
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

વિદ્યામંદિર પાલનપુર સંચાલિત સ્પેશિયલ એજ્યુકેશન કોલેજ

મમતામંદીર પરિસર, શશિવનની સામે, પાલનપુર, બનાસકાંઠા ૩૮૫૦૦૧

ઇમેલ : mamtamandir[at]vidyamandir[dot]org
ફોન : 02742252586
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

શ્રી અંબાજી આર્ટ્સ કોલેજ

દાંતા હાઇવે, કુમ્ભારીયા, બનાસકાંઠા - ૩૮૫૧૧૦

ઇમેલ : ambajiartscollege[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02749264897
કેટેગરી / પ્રકાર: સરકારી

શ્રી કુમારભાઇ સેવંંતિલાલ ઝવેરી કોમર્સ કોલેજ

ગઢ કુંભાસણ રોડ, વિમલા વિદ્યાલય ગઢ, બનાસકાંઠા ૩૮૫૫૧૫

ઇમેલ : ksjcommercecollegegadh[at]gmail[dot]com
ફોન : 02742222333
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

શ્રી કે. આર. આંજણા આર્ટ્સ અને કોમર્સ કોલેજ

વિવેકાનંદ વિદ્યાલય કેમ્પસ, થરાદ રોડ, ધાનેરા, બનાસકાંઠા ૩૮૫૩૧૦

ઇમેલ : adarshartscollegedhanera[at]g[dot]mail[dot]com
ફોન : 02748221103
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

શ્રી જી. વી. વાઘેલા આર્ટસ અને કોમર્સ કોલેજ

રેસ્ટાઉસ ની સામે, દિયોદર, બનાસકાંઠા ૩૮૫૩૩૦

ઇમેલ : gvvacc[at]gmail[dot]com
ફોન : 02735244031
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

શ્રી ડી.ડી. ચોકસી કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન

મિરાદરવાજા પાસે, વિદ્યામંદીર કેમ્પસ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા

ઇમેલ : d[dot]d[dot]choksicollege[at]gmail[dot]com
ફોન : 02742252285
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

શ્રી ડો. આર.કે. પટેલ અને શ્રી કે.કે. પટેલ બી.એડ કોલેજ

હડાદ, તાલુકો દાંતા, બનાસકાંઠા ૩૮૫૧૧૦

ઇમેલ : dr[dot]rkpatelbedcollege[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02749267199
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

શ્રી નવજિવન બી.એડ. કોલેજ

ડાયમંડ સોસાયટી પાસે, ગાયત્રી મંદીર રોડ, અર્બુદા વિદ્યાસંકુલ ડીસા, બનાસકાંઠા ૩૮૫૫૩૫

ઇમેલ : info[at]navjivanbed[dot]org
ફોન : 02744220883
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

શ્રી બી. એમ. મહેશવરી એન્ડ વેલ્ફેર ટ્રસ્ટ, આર્ટસ કોલેજ

કોલેજ કેમ્પસ ડીસા, ભીલડી બનાસકાંઠા ૩૮૫૫૩૦

ઇમેલ : bmartscollege[at]yahoo[dot]in
ફોન : 02744233170
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ