બંધ

કોલેજ

આર.આર. મહેતા કોલેજ ઓફ સાયન્સ એન્ડ સી.એલ.પરિખ કોલેજ ઓફ કોમર્સ

જી.ડી. મોદી વિદ્યાસંંકુલ, એસ.ટી. વર્કશોપની સામે, પાલનપુર બનાસકાંઠા

ઇમેલ : rrmsclpcpalanpur[at]gmail[dot]com
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

આર્ટ્સ કોલેજ

ટેલીફોન એક્ષ્ચેંજ ની પાસે, લવાણા, તાલુકો દિયોદર, બનાસકાંઠા ૩૮૫૩૩૦

ઇમેલ : artscollegelavana[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02735260553
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

એન પી પટેલ મહિલા આર્ટ્સ કોલેજ

આદર્શ કેમ્પસ, ડેરી રોડ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા ૩૮૫૦૦૧

ઇમેલ : nppmacoll[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02742250455
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

એમ. એ. પરિખ ફાઇન આર્ટ્સ એન્ડ આર્ટસ કોલેજ

જી.ડી. મોદી વિદ્યાસંકુલ, એસટી વર્કશોપની સામે પાલનપુર, બનાસકાંઠા

ઇમેલ : fineartscollegepalanpur[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02742253785
કેટેગરી / પ્રકાર: સરકારી

જી.ડી. મોદી કોલેજ ઓફ આર્ટ્સ

જી.ડી. મોદી વિદ્યા સંકુલ, એસટી વર્કશોપની સામે, પાલનપુર

ઇમેલ : gdmca_2000[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02742253784
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

ડીસા નગર પંચાયત આર્ટ્સ અને કોમર્સ કોલેજ

કચ્છી કોલોની પાસે, ડીસા, બનાસકાંઠા- ૩૮૫૫૩૫

ઇમેલ : deesacollege[at]yahoo[dot]in
ફોન : 02744220500
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

ધી બનાસકાંઠા મર્કેન્ટાઇલ કો. બેંક લીમીટેડ લો કોલેજ

જી.ડી. મોદી વિદ્યાસંંકુલ, એસ.ટી. વર્કશોપની સામે, પાલનપુર બનાસકાંઠા

ઇમેલ : lawcollegepalanpur[at]yahoo[dot]in
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

નુતન ભારતી ગ્રામ મહાવિદ્યાલય

મડાણા, ગઢ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા ૩૮૫૫૧૫

ઇમેલ : nootanbharati[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02742222547
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ

બનાસકાંઠા જિલ્લા કેળવણી મંડળ સંચાલિત બીસીએ કોલેજ

જી.ડી. મોદી વિદ્યાસંકુલ, એસ.ટી. વર્કસોપની સામે, પાલનપુર, બનાસકાંઠા - ૩૮૫૦૦૧

ઇમેલ : info[at]bkmbca[dot]org
ફોન : 02742266348
કેટેગરી / પ્રકાર: Private

બી.એ. પી.કે.એમ. એમએસસી, સી.એ. અને આઇટી કોલેજ

ડેરી રોડ, સોનારીયા બંગ્લોજ પાસે, પાલનપુર, બનાસકાંઠા ૩૮૫૦૦૧

ઇમેલ : adarshmsccaitprincipal[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02742295838
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ