બંધ

શ્રી પ્રફુલ દવે

તાલુકા પંચાયત કચેરી, દિઓદર, બનાસકાંઠા

ઇમેલ : tdo-deodar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : ટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન : 02735244427