બંધ

નવીનીકરણ

અરજદાર આ સેવાઓ માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે. આ તમામ એપ્લિકેશન સામાન્ય સેવા પોર્ટલ એટલે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ છે. વધુ માહિતી અને એપ્લિકેશન માટે કૃપા કરી ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલની વિગતો જુઓ. ઓનલાઇન અરજી અંગે કોઈ પણ પ્રશ્ન માટે તમે ૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ પર ડિજિટલ ગુજરાત હેલ્પ ડેસ્ક પર સંપર્ક કરી શકો છો.

  • પાક સંરક્ષણ માટે હથિયારોના લાયસન્સનું નવીનીકરણ

 

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in

જન સેવા કેન્દ્ર

જોરાવર કોમ્પ્લેક્સ પાસે, પાલનપુર, બનાસકાંઠા
સ્થાન : બનાસકાંઠા | શહેર : પાલનપુર | પીન કોડ : 385001
ફોન : 18002335500