દસ્તાવેજ

દસ્તાવેજ
શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
ગામ નમૂના 7/12ના સ્કેનિંગનો ટેન્ડર સૂચન 13/07/2018 જુઓ (236 KB)
જીલ્લા રૂપરેખા 13/07/2018 જુઓ (769 KB)
બનાસકાંઠા જીલ્લાની વસ્તી ગણતરી 17/07/2018 જુઓ (426 KB)
જીલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના 01/04/2018 જુઓ (6 MB)