બંધ

શ્રી જીગરકુમાર વી.પટેલ

તાલુકા પંચાયત કચેરી, થરાદ, બનાસકાંઠા

ઇમેલ : tdo-tharad[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : ટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન : 02737223674