બંધ

શ્રી અભિષેક પરમાર

તાલુકા પંચાયત કચેરી, પાલનપુર, બનાસકાંઠા

ઇમેલ : tdo-palanpur[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : ટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન : 02742256862