બંધ

શ્રીમતી આર. એમ. પરમાર

તાલુકા પંચાયત કચેરી, કાંકરેજ, બનાસકાંઠા

ઇમેલ : tdo-kankrej[at]gujrat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : ટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન : 02747233723