બંધ

શ્રી એસ.એ. જેઠવા

તાલુકા પંચાયત કચેરી, ધાનેરા, બનાસકાંઠા

ઇમેલ : tdo-dhanera[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : ટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન : 02748222053