બંધ

શ્રી બી. ડી. સોલંકી

તાલુકા પંચાયત કચેરી, ડીસા, બનાસકાંઠા

ઇમેલ : tdo-deesa[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : ટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન : 02744220063