બંધ

શ્રી બી.બી. રાઠોડ

તાલુકા પંચાયત કચેરી, દાંતીવાડા, બનાસકાંઠા

ઇમેલ : tdo-dantiwada[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : ટીડીઓ-તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન : 02748274300