બંધ

શ્રી વી. એમ. પટેલ (ઈ.ચા.)

મામલતદાર ઑફિસ વાવ, તાલુકા-વાવ, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385575

ઇમેલ : mam-vav[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર વાવ
ફોન : +912740227022