બંધ

શ્રી જે. એચ. પાણ (ઈ.ચા.)

મામલતદાર ઓફિસ લાખણી, તાલુકા-લાખની, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385535

ઇમેલ : mam-rev-lakhani[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર લાખણી
ફોન : +912744256111