બંધ

શ્રી એન. ટી. પરમાર

મામલતદાર ઑફિસ પાલનપુર, તાલુકા-પાલનપુર, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385001

ઇમેલ : mam-palanpur[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર પાલનપુર (શહેર)
ફોન : +912742257261