બંધ

શ્રી કમલ ચૌધરી

મામલતદાર પાલનપુર (ગ્રામ્ય)

ઇમેલ : mam-palanpur[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર પાલનપુર (ગ્રામ્ય)
ફોન : 02742257261