બંધ

શ્રી વી. આર. પટેલ

મામલતદાર ઑફિસો દિયોદર, તાલુકા-દિયોદર, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385330

ઇમેલ : mam-deodar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર દિયોદર
ફોન : +912735244626