બંધ

શ્રી કે. એ. શિકારી

મામલતદાર ઓફિસ દાંતીવાડા, તાલુકા-દાંતીવાડા, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385505

ઇમેલ : mam-dantiwada[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર દાંતીવાડા
ફોન : 02748278081