બંધ

શ્રી એલ. જે. મકવાણા

મામલતદાર ડીસા (શહેર)

ઇમેલ : mam-deesa[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર ડીસા (શહેર)
ફોન : 02744222250