બંધ

શ્રી એમ. ટી. રજપુત

મામલતદાર કચેરી કંકેરેજ, તાલુકા-કંકેરેજ, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385550

ઇમેલ : mam-kankrej[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર કાંકરેજ
ફોન : +912747233721