બંધ

શ્રી એસ. સી. ઘોટીયા

મામલતદાર ઑફિસ અમિરગઢ, તાલુકા-અમિરગઢ, જિલ્લા-બનાસકાંઠા - 385130

ઇમેલ : Mamamirgadh[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર અમિરગઢ
ફોન : +912742232176