બંધ

શ્રી એસ. ડી. ગીલ્વા

પ્રાંત કચેરી, પાલનપુર

ઇમેલ : po-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : પ્રાંત અધિકારી પાલનપુર
ફોન : 02742257335
ફેક્સ નં. : 02742257335