બંધ

શ્રી વાય. પી. ઠક્કર

પ્રાંત કચેરી, ધાનેરા

ઇમેલ : sdm-rev-dhanera[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : પ્રાંત અધિકારી ધાનેરા
ફોન : 02748222012
ફેક્સ નં. : 02748222012