બંધ

શ્રી આર.વી. ચૌહાણ

પ્રાંત ઓફીસ, દાંતા

ઇમેલ : sdm-rev-danta[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : પ્રાંત અધિકારી દાંતા
ફોન : 02749278063
ફેક્સ નં. : 02749078061