બંધ

શ્રી વી. સી. બોડાણા

પ્રાંત કચેરી, થરાદ

ઇમેલ : sdm-tharad-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : પ્રાંત અધિકારી થરાદ
ફોન : 02737223178
ફેક્સ નં. : 02737223178