બંધ

શ્રી એફ. એ. બાબી (ઈ.ચા.)

પ્રાંત ઓફીસ, ડીસા

ઇમેલ : sdm-deesa-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : પ્રાંત અધિકારી ડીસા
ફોન : 02744230400
ફેક્સ નં. : 02744230100