બંધ

શ્રી એ. ટી. પટેલ

જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લ સેવા સદન, જોરાવર પેલેસ કંપાઉન્ડ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા, ગુજરાત - 385001

ઇમેલ : rdc-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નિવાસી અધિક કલેક્ટર
ફોન : +912742254004
ફેક્સ નં. : +912742252740