બંધ

શ્રી અજય દહિયા

સરદાર પટેલ પંચાયત ભવન, પાલનપુર, બનાસકાંઠા - 385001

ઇમેલ : ddo-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : ડી.ડી.ઓ.-જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
ફોન : 02742254060
ફેક્સ નં. : 02742252063