બંધ

શ્રી આનંદ પટેલ

જિલ્લા સેવા સદન, જોરાવર પેલેસ કંપાઉન્ડ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા, ગુજરાત - 385001

ઇમેલ : collector-ban[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : કલેકટર, બનાસકાંઠા
ફોન : +919978406204
ફેક્સ નં. : +912742252740