બંધ

મનોરંજક

ફિલ્ટર:

બાલારામ પૈલેસ રિસોર્ટ

કેટેગરી કુદરતી/મનોહર સૌંદર્ય, મનોરંજક

એવું માનવામાં આવે છે કે પાલનપુર અથવા બનાસકાંઠાના પ્રદેશ પર રાજ કરનારા લોહાની નવાબ, તેમના મનપસંદ આરામ સ્થળ તરીકે બલરામ…