બંધ

પ્રમાણપત્ર

અરજદાર આ સેવાઓ માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે. આ તમામ એપ્લિકેશન સામાન્ય સેવા પોર્ટલ એટલે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ છે. વધુ માહિતી અને એપ્લિકેશન માટે કૃપા કરી ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલની વિગતો જુઓ. ઓનલાઇન અરજી અંગે કોઈ પણ પ્રશ્ન માટે તમે ૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ પર ડિજિટલ ગુજરાત હેલ્પ ડેસ્ક પર સંપર્ક કરી શકો છો.

 • ખેડુત હોવાનું પ્રમાણપત્ર
 • આવકનો દાખલો આપવા બાબત
 • વારસાઇ પ્રમાણપત્ર આપવું
 • ઉમંર અઘિવાસ પ્રમાણપત્ર
 • સીનિયર સિટીઝન પ્રમાણપત્ર
 • ચારિત્રય પ્રમાણપત્ર
 • ઘાર્મિક લઘુમતી નું પ્રમાણપત્ર
 • વિધવા હોવા અંગેનુ પ્રમાણપત્ર
 • આર્થિક રીતે પછાતવર્ગ અંગેનુ પ્રમાણપત્ર(નોકરીઓ તેમજ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ સિવાય)
 • નોન-ક્રિમી-લેયર અંગેનું પ્રમાણપત્ર (ભારત સરકાર માટે)
 • બિન અનામત કક્ષાના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો(નોકરીઓ તેમજ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ માટે)

 

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in

જન સેવા કેન્દ્ર

જોરાવર કોમ્પ્લેક્સ પાસે, પાલનપુર, બનાસકાંઠા
સ્થાન : બનાસકાંઠા | શહેર : પાલનપુર | પીન કોડ : 385001
ફોન : 18002335500