બંધ

સરકારી પોલિટેકનિક પાલનપુર

માલણ દરવાજા સામે, અંંબાજી રોડ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા ૩૮૫૦૦૧

ઇમેલ : gppalanpur05[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02742245219
કેટેગરી / પ્રકાર: સરકારી