બંધ

સરકારી આર્ટ્સ અને કોમર્સ કોલેજ

ગાયત્રી સ્કુલ કેમ્પસ, સાંચોર રોડ, થરાદ, બનાસકાંઠા - ૩૮૫૫૬૫

ઇમેલ : gacctharad[at]gmail[dot]com
ફોન : 02737222220
કેટેગરી / પ્રકાર: સરકારી