બંધ

શ્રી બી.કે.પી.એસ. મંડલ સંચાલિત બી.સી.એ. કોલેજ

કરણાવત સ્કુલ કેમ્પસ, ગોબરી રોડ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા - ૩૮૫૦૦૧

ઇમેલ : bkkadvapatidar[at]gmail[dot]com
ફોન : 02742259322
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ