બંધ

શ્રી ડો. આર.કે. પટેલ અને શ્રી કે.કે. પટેલ બી.એડ કોલેજ

હડાદ, તાલુકો દાંતા, બનાસકાંઠા ૩૮૫૧૧૦

ઇમેલ : dr[dot]rkpatelbedcollege[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02749267199
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ