બંધ

શ્રી ડી.ડી. ચોકસી કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન

મિરાદરવાજા પાસે, વિદ્યામંદીર કેમ્પસ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા

ઇમેલ : d[dot]d[dot]choksicollege[at]gmail[dot]com
ફોન : 02742252285
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ