બંધ

શ્રી કે. આર. આંજણા આર્ટ્સ અને કોમર્સ કોલેજ

વિવેકાનંદ વિદ્યાલય કેમ્પસ, થરાદ રોડ, ધાનેરા, બનાસકાંઠા ૩૮૫૩૧૦

ઇમેલ : adarshartscollegedhanera[at]g[dot]mail[dot]com
ફોન : 02748221103
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ