બંધ

શ્રીમતી કાન્તાબેન કે. શાહ આર્ટ્સ એન્ડ શ્રીમતી લીલાવતીબેન બી. ગુર્જરીયા કોમર્સ કોલેજ

થરા, તાલુકો- કાંકરેજ, બનાસકાંઠા ૩૮૫૫૫૫

ઇમેલ : kacc_thara[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02747222156
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ