બંધ

માતૃશ્રી સંંતોકબા શંકરભાઇ ગોવિંદા બી.એડ. કોલેજ

પાલનપુર, બનાસકાંંઠા ૩૮૫૦૦૦૧

ઇમેલ : bkkadvapatidar[at]gmail[dot]com
ફોન : 02742252322
કેટેગરી / પ્રકાર: સરકારી