બંધ

નુતન ભારતી ગ્રામ મહાવિદ્યાલય

મડાણા, ગઢ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા ૩૮૫૫૧૫

ઇમેલ : nootanbharati[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02742222547
કેટેગરી / પ્રકાર: પ્રાઇવેટ