બંધ

એમ. એ. પરિખ ફાઇન આર્ટ્સ એન્ડ આર્ટસ કોલેજ

જી.ડી. મોદી વિદ્યાસંકુલ, એસટી વર્કશોપની સામે પાલનપુર, બનાસકાંઠા

ઇમેલ : fineartscollegepalanpur[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02742253785
કેટેગરી / પ્રકાર: સરકારી