બંધ

હોસ્પિટલ

જનરલ હોસ્પિટલ

સિમલા ગેટ,પાલનપુર,બનાસકાંઠા-385001

કેટેગરી / પ્રકાર: જીલ્લા હોસ્પિટલ

સિવિલ હોસ્પિટલ

સિવિલ હોસ્પિટલ, જોશી માર્ગ, આનંદ નગર, તાલુકો: થરાદ, ગુજરાત 385565

કેટેગરી / પ્રકાર: પેટા જીલ્લા હોસ્પિટલ

સિવિલ હોસ્પિટલ

ઈન્દિરા ગાંધી ભવન સામે, તાલુકો: ડીસા , બનાસકાંઠા -385535

કેટેગરી / પ્રકાર: પેટા જીલ્લા હોસ્પિટલ

સી.એચ .સી. અમિરગઢ

કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર, તાલુકો: અમિરગઢ, બનાસકાંઠા – 385130

કેટેગરી / પ્રકાર: સી.એચ.સી.

સી.એચ .સી. ખીમાના

એટ પોસ્ટ: ખીમાના તાલુકો:કાંકરેજ, બનાસકાંઠા -385550

કેટેગરી / પ્રકાર: સી.એચ.સી.

સી.એચ.સી કોતરવાડા

એટપોસ્ટ : કોતરવાડા તાલુકો:: દિયોદર બનાસકાંઠા -385330

કેટેગરી / પ્રકાર: સી.એચ.સી.

સી.એચ.સી ખીમત

એટપોસ્ટ : ખીમત, તાલુકો: ધાનેરા, બનાસકાંઠા – 385310

કેટેગરી / પ્રકાર: સી.એચ.સી.

સી.એચ.સી ધનસોલ

એટ પોસ્ટ : ધનસોલ તાલુકો : લાખની , બનાસકાંઠા -385535

કેટેગરી / પ્રકાર: સી.એચ.સી.

સી.એચ.સી ધાનેરા

એટ પોસ્ટ: કુંવરલા , તાલુકો: ધાનેરા , બનાસકાંઠા – 385310

કેટેગરી / પ્રકાર: સી.એચ.સી.

સી.એચ.સી મોરીયા

એટ પોસ્ટ : મોરીયા તાલુકો:વડગામ, બનાસકાંઠા -385421

કેટેગરી / પ્રકાર: સી.એચ.સી.