બંધ

વીજળી

ડીસા યુ.જી.વી.સી.એલ. ડીવીજન

જુના પાવર હાઉસ, લાઠી બજાર, ડીસા, બનાસકાંઠા ૩૮૫૫૩૫

ફોન : 02744-220516-221479
કેટેગરી / પ્રકાર: Private

પાલનપુર યુ.જી.વી.સી.એલ. ડીવીજન

હાઇવે ચાર રસ્તા, પાલનપુર, બનાસકાંઠા ૩૮૫૦૦૧

ફોન : 02742-255457-250388
કેટેગરી / પ્રકાર: Private

પાલનપુર યુ.જી.વી.સી.એલ. સર્કલ

હાઇવે ચાર રસ્તા, પાલનપુર, બનાસકાંંઠા- ૩૮૫૦૦૧

ફોન : 02742-255451-255452-255471
કેટેગરી / પ્રકાર: Private