બંધ

બેંકો

સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા

હાઇવે રોડ થરાદ

સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા

સરકારી સર્કિટ હાઉસ નજીક દિયોદર

ફોન : 02735-244532

સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા

ગંજ બજાર નજીક ધાનેરા