બંધ

ટેન્ડર

ટેન્ડર
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
Draft Copy of Other than Sand Minerals DSR

A Comment/suggestion/query etc. may be sent to Office of Geologist, Geology and Mining Department, 2nd Floor Jilla Seva Sadan, Banaskantha-385001 on geologist-ban@gujarat.gov.in within 21days from 08-09-2023 onwards.

12/09/2023 30/09/2023 જુઓ (9 MB)
આર્કાઇવ