બંધ

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ગામ નમૂનો નં 7/12 ના પાનિયા સ્કેન કરી ડેટાબેઝ તૈયાર કરવા બાબત

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ગામ નમૂનો નં 7/12 ના પાનિયા સ્કેન કરી ડેટાબેઝ તૈયાર કરવા બાબત
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ગામ નમૂનો નં 7/12 ના પાનિયા સ્કેન કરી ડેટાબેઝ તૈયાર કરવા બાબત

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ગામ નમૂનો નં 7/12ના હસ્થલિખિત પાનિયા સ્કેન કરી ડાટાબેઝ તૈયાર
કરવા અનુભવી અને પ્રતિષ્ઠિત અગેંસિયો પાસેથી ઓનલઈને ટેન્ડર પદ્ધતિ અનુસાર ભાવો માંગવામાં આવે છે.

23/07/2018 02/08/2018 જુઓ (236 KB)