બંધ

70માં પ્રજાસત્તાક દિવસે પાલનપુરમાં લાઇટિંગ

70માં પ્રજાસત્તાક દિવસે પાલનપુરમાં લાઇટિંગ

એરોમા સર્કલના બાજુ દૃશ્ય