બંધ

આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2019

International Yoga day 2019 is celebrated at various locations in Banaskantha district. Main function was held on Police Pared Ground, Palanpur

પોલીસ પેરેડ ગ્રાઉન્ડ પર યોગ દિવસ 2019

યોગ દિવસ 2019 ના મહેમાન

યોગ દિવસે જિલ્લાના અધિકારી

ભાગ લેતા પ્રતિભાગી