બંધ

આવશ્યક સેવાઓ પરના વ્યક્તિઓ કે જેઓ સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૪ અંતર્ગત મતદાનના દિવસે ચૂંટણી ફરજ પર હોય તેમના માટે પોસ્ટલ બેલેટથી મતદાન કરવા માટેનું અરજી ફોર્મ (ફોર્મ-૧૨ડી)

આવશ્યક સેવાઓ પરના વ્યક્તિઓ કે જેઓ સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૪ અંતર્ગત મતદાનના દિવસે ચૂંટણી ફરજ પર હોય તેમના માટે પોસ્ટલ બેલેટથી મતદાન કરવા માટેનું અરજી ફોર્મ (ફોર્મ-૧૨ડી)
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
આવશ્યક સેવાઓ પરના વ્યક્તિઓ કે જેઓ સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૪ અંતર્ગત મતદાનના દિવસે ચૂંટણી ફરજ પર હોય તેમના માટે પોસ્ટલ બેલેટથી મતદાન કરવા માટેનું અરજી ફોર્મ (ફોર્મ-૧૨ડી) 15/03/2024 જુઓ (448 KB)