બંધ

પ્રોએકટીવ ડિસ્કલોઝર

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

પ્રોએકટીવ ડિસ્કલોઝર
શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
કલેક્ટર કચેરી બનાસકાંઠા – (2022-2023) 12/11/2022 જુઓ (289 KB)
મહેકમ શાખા 12/11/2022 જુઓ (2 MB)
ચીટનીશ ટુ કલેકટર શાખા 12/11/2022 જુઓ (2 MB)
વહીવત શાખા 12/11/2022 જુઓ (2 MB)
ગૃહ શાખા 12/11/2022 જુઓ (1 MB)
અધિક ચિટનીશ શાખા 12/11/2022 જુઓ (1 MB)
હિસાબી શાખા 12/11/2022 જુઓ (1 MB)
રેકોર્ડ શાખા 12/11/2022 જુઓ (2 MB)
જન સંપર્ક શાખા 12/11/2022 જુઓ (2 MB)
ડિઝાસ્ટર શાખા 12/11/2022 જુઓ (3 MB)